U sistemima za dojavu požara, nužna je detekcija u što ranijem stadiju, kako bi se moglo pravovremeno intervenirati i time svesti štetu na najmanju moguću mjeru.
Zato vam nudimo najnovije generacije mikroprocesorskih detektora dima, otvorenog plamena, detektora plinova, detektora poplave u objektu.